नगर पालिका परिषद, पुवायाँ

जनपद - शाहजहाँपुर

क्र० सं० वार्ड का नाम
1 मा0 काशीराम नगर
2 कुरगंजा
3 अम्बेडकर नगर
4 कसभरा अस्तल
5 हरदयाल कूंचा
6 आनन्द वाटिका
7 कसभरा मिशन
8 सतीशपुरम
9 छावनी
10 राजीव नगर
11 कमल बाग
12 कसभरा तकिया
13 गढ़ी
14 शास्त्री नगर
15 राम नगर
16 तरती बाज़ार
17 कसभरा मठिया
18 देवस्थान
19 गाँधी नगर
20 कटरा बाज़ार
21 कसभरा आढ़त
21 तिराहा बाज़ार
23 आज़ाद नगर
24 सुभाष नगर
25 परशुराम नगर